Research/Academic Projects

  • RailEXCHANGE, UK, Newton Fund, 2016
  • Rail Transportation Opportunities in Thailand, The Australian Trade Commission (Austrade), 2015
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการให้บริการทางการแพทย์ในระดับสากล, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2010
  • แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในอุตสาหกรรมส่งออกกล้วยไม้, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2008

ข้อมูลเมื่อ 26 เมษายน 2559