About

          โครงการศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในฐานะโครงการบริการวิชาการภายใต้ศูนย์ประยุกต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และย้ายมาอยู่ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. วเรศรา วีระวัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์

ประวัติผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. วเรศรา วีระวัฒน์

1463039774466

สำเร็จการศึกษา

Ph.D. (Industrial Engineering), University of Minnesota, USA, 2003

Eng. (Industrial Engineering), Georgia Institute of Technology, USA 1996

Eng. (Industrial Engineering (Honors)), Mahidol University, Thailand 1994

ประสบการณ์การทำงาน 

2006-ปัจจุบัน       หัวหน้าโครงการศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2006-ปัจจุบัน       ผู้ช่วยศาสตรจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล

2009-2011       รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

2004-2006       รองหัวหน้าภาค, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด