โครงการศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการงานด้านวิชาการแก่สังคม

ตลอดจนฝึกทักษะการทำงานและการวิจัยอย่างมืออาชีพให้กับนักศึกษา


 

Map Salaya Feeder

Map-Small

 

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 2015

8